Protection of Personal Data Announcement for Visitors

EMEL GÜMÜŞ AKADEMİ  


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK) HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 


Veri sorumlusu sıfatıyla www.emelgumusakademi.com adresinde faaliyet gösteren EMEL GÜMÜŞ AKADEMİ (Şirket) olarak, ziyaretçilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun)uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz. 

Bu aydınlatma metnine ek olarak, Kanun kapsamında olan diğer bağlayıcı bilgileri de incelemenizi ayrıca tavsiye ederiz. 


2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 


Şirket’imizin yasal yükümlülükleri kapsamında internet erişim sayfalarını ziyaret etmiş olmanız nedeniyle, yetkilimiz tarafından ve/veya otomatik olarak sisteme işlenen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz ve aynı zamanda kayıt sistemleri vasıtasıyla oluşan görsel verilerinizi içeren kişisel verileriniz Şirket güvenliği amacıyla kayıt altına alınmaktadır. 

Şirket güvenliği kapsamında bazı belge ve raporların tarafınızdan teslim edilmesi durumunda ise bu hususun ispatı kapsamında kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve imza verileriniz de işlenebilmektedir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği 


Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı kalmak üzere ve kamera sistemlerine bakım onarım gerçekleştiren bilgi teknoloji hizmeti sağlayan şirketlerle, Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir. 


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 


Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni 2.maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni 2. ve 3. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kimlik, iletişim ve görsel verileriniz Şirket erişim sayfalarımızı ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve alınan kayıtlar vasıtasıyla, işbu Aydınlatma Metni 2. Maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 


5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen ziyaretçiler, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir: 

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme 

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme 

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme 

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme 

6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme 

7) Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme 

9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimiz internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu‘’ doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:  

10) Şirketimizin yukarıda yazılı adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

GDPR

When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, that blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.